מדיניות פרטיות ודיוור

1. החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים, לרבות באתר החברה, וברשתות החברתיות שבהן החברה פועלת ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידיך או שנאסף אודותיך.

2. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי שנמסר על ידיך בקשר עם השירותים המוצעים באתר או שיוצעו באתר בעתיד וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים המוצעים בו.

3. ייתכן ומדיניות הפרטיות תשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי את מדיניות הפרטיות, תודיע על כך החברה למשתמשים באמצעות הצבת הודעה מתאימה באתר.

4. החברה אינה נושאת באחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים, ככל שיוצעו שירותים כאלו במסגרת האתר, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים המוצעים באתר ואשר אינם בשליטתם של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

5. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן, המכשיר הסלולרי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך למדיניות פרטיות זו אתה מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.

6. בעצם הכניסה לאתר ובעת מילוי טופס כלשהו באתר אתה מביע את הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה, לרבות הסכמתך לאיסוף מידע אישי אודותיך ולעיבודו על ידי החברה, לרבות באמצעות איסוף המידע במאגרי המידע של החברה.

7. בכדי להשתמש בשירותים המוצעים באתר ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא; כתובת הדוא"ל שברשותך; פרטים אודות השתתפותך בתכנית מחיר למשתכן; תאריך לידה; מגדר; כתובת; מספר טלפון נייד וכדומה.

8. החברה שומרת את המידע שנמסר על ידיך וכן במידע שנאסף אודותיך בעת הגלישה באתר במאגרי המידע שלה ועושה בו שימוש, בין היתר, למטרות הבאות:

8.1. אספקת השירותים המוצעים כיום ושיוצעו בעתיד על ידי החברה;

8.2. יצירת קשר עימך והענקת שירותי תמיכה למשתמשים;

8.3. מסירת מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים במידה וביקשת דרך האתר לצרוך מהם שירותים;

8.4. התאמת, פיתוח ושיפור האתר והשירותים המוצעים בו;

8.5. כל שימוש אחר אשר למטרתו נרשם מאגר המידע של החברה לפי חוק.

8.6. ניתוח סטטיסטי, מחקרי ושיווקי של המידע לצרכיה של החברה.

9. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, אתה מתבקש שלא לגלוש באתר ו/או לעשות שימוש בשירותים המוצעים בו (לרבות רישום לאתר). המידע שנמסר על ידך לחברה נמסר מרצונך ולא מכח חובה חוקית כלשהי.

10. בהשארת פרטיך באתר, בדפי נחיתה, בטפסי יצירת קשר ובאישור קבלת דיוור מאיגוד הזוכים, אתה מסכים במפורש כי החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצרכים שיווקיים, לרבות לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או כתוצאה מהגלישה באתר או מהשירותים המוצעים בו.

11. גילוי המידע לצדדים שלישיים

11.1. החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך, בעת השימוש בשירותים לצדדים שלישיים כלשהם רק בהתאם לחוק ובכפוף לאיזה מהתנאים הבאים:

11.1.1. חשיפת המידע או חלקו היא לשם אספקת השירותים על ידי החברה, לצרכי אבטחת מידע, לצרכי אחסון בענן ו/או בכדי למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר. יודגש כי לאותם צדדים שלישיים אליהם יועבר מידע כאמור אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה לשמה נמסר להם על ידי החברה;

11.1.2. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי דין או אם תידרש לכך במסגרת הליכים משפטיים;

11.1.3. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר או בשירותים המוצעים בו מפרות את הוראות הדין או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;

11.1.4. המידע הוא מסוג המידע שמותר לחברה למסור לפי החוק.

11.2. בנוסף, אם במסגרת השימוש באתר, תבקש לצרוך שירות או מוצר המוצע על ידי צד שלישי כלשהו, אתה מאשר לחברה להעביר את המידע שנמסר על ידיך או שנאסף אודותיך לצדדים שלישיים (לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים) הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה לצורך אספקת השירותים, וזאת מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת להעברת המידע כאמור מעת לעת. מובהר כי החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע אודותיך על ידי אותם צדדים שלישיים. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מידניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

12. Cookies

12.1. "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למחשבך או למכשירך הסלולרי על ידי שרת האינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר וגולש באתר וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.

12.2. בהסכמתך לתנאים המפורטים להלן, הינך מתיר לחברה "להשתיל" Cookie על מחשבך או מכשירך הסלולרי, באמצעותה או באמצעות צדדים שלישיים, להשתמש במידע האגור ב-Cookie ולזהותך על פיו.

12.3. באמצעות Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש ("ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע אודותיך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצג בהם, ועל כן מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

12.4. אם אתה מעוניין לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, ייתכן ויש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. לתשומת ליבך, כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי הדבר יפגע במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

תפריט נגישות