איגוד הזוכים בע"מ, ח.פ. 515771749 ("החברה")

תנאי שימוש באתר החברה [www.zochim.co.il]

1.  כללי

1.1. השירותים המוצעים לך, בין אם הנך משתמש מזדמן באתר ובין אם הנך משתמש רשום (להלן: "המשתמש"), כוללים מגוון גדול של מידע, מוצרים ושירותים (להלן: "השירותים"). מובהר כי השירותים מיועדים למשתמשים פרטים בלבד.

1.2. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.

1.3. האתר מיועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם הנך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.4. השימוש באתר כפוף להקפדה על תנאי השימוש. מובהר כי החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי כאמור יחול אך ורק ביחס להזמנות ורכישות שיבוצעו לאחר השינוי כאמור. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הוא הנוסח הקובע בכל עת.

1.5. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר הנך מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי כל דין ועל פי תנאי השימוש.

1.6. תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.

1.7. הזכות לצפות ולעיין  במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימוש אישי בלבד וכפופה להוראות הסכם זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או כל שימוש אחר למטרות רווח במידע או בתכנים המוצגים באתר. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו או במקום אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.8. במידה ויוצעו באתר מוצרים ו/או שירותים, בעת בחירת מוצר ו/או שירות לרכישה יחולו על הגולש תנאי שימוש נוספים של הספק המציע את המוצר ו/או השירות הספציפי. במקרים אלה תנאי השימוש של הספק הרלוונטי יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלו.

1.9. תנאי השימוש וחלק מהתכנים באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

1.10. כל האמור בלשון יחיד מתייחס אף לרבים,  וכן להפך.

1.11. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר.

1.12.   רישומי החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

2. השירותים

2.1. תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים שתציע החברה מעת לעת. הינך רשאי לבחור לעשות שימוש בחלק מהשירותים בלבד. יצוין כי חלק מהשירותים שמציעה החברה אינם פעילים עדיין וכי השירותים יועמדו לרשותך לפי שיקול דעת של החברה.

2.2. ייתכן כי שירותים מסוימים יסופקו על ידי החברה למשתמשים רשומים בלבד.

2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן את הזכות לשנות את מבנה האתר ו/או עיצובו, וזאת מבלי שתחול עליה חובת הודעה מוקדמת בקשר עם שינויים כאמור.

2.4. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובים וביקורות של משתמשים אחרים, ככל שקיימים, משום חוות דעת, המלצה, הבעת דעה, עידוד, מתן עצה, מתן ייעוץ משפטי או הצעה לעשות או להימנע לעשות פעולה כלשהי מטעם החברה ו/או מטעם מי מהכותבים באתר.

2.5. חלק מהמידע ומהתכנים המוצגים באתר מסופק לחברה על ידי צדדים שלישיים שאינם מועסקים על ידי החברה. מידע כאמור הינו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' אשר פרסם את המידע ו/או מסר את המידע לחברה לשם הצגתו. מובהר כי החברה אינה אחראית לתוכנו ו/או אמינותו של מידע כאמור והיא אינה בודקת את נכונות התכנים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

2.6. כל התקשרות פרטנית בין משתמש לצד שלישי (לרבות צד שלישי שפרסם תוכן באתר), תיעשה באופן ישיר בין המשתמש לבין הצד השלישי, לא תהיה באחריות החברה ותיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

2.7. בשירותים עשויים להופיע פרסומים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת החברה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב או המפרסם בלבד.

2.8. יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם של התכנים והמידע המוצגים באתר יפלו טעויות. כל המשתמשים מתבקשים שלא להסתמך על תכנים ו/או מידע המוצגים באתר מבלי לאמת אותם ולוודא את נכונותם. כמו כן, מובהר בזאת, כי אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ובוודאי שאינם מהווים מתן ייעוץ משפטי. לפיכך, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ובמידע כאמור תיעשה על אחריותך בלבד ומומלץ ללוותה בייעוץ מקצועי פרטני.

2.9.תוכנית "מחיר למשתכן" היא תוכנית דינאמית המתעדכנת מעת לעת. כמו כן, אין אחידות בין הרגולציה שחלה על הפרויקטים השונים במסגרת התוכנית. באחריות המשתמש לבדוק ביחס לכל פרויקט את הוראות הרגולציה הפרטניות החלות על הפרויקט. החברה אינה מחוייבת לעדכן את התכנים באתר בהתאם לעדכונים בתוכנית למשתכן כך שייתכן שתכנים מסויימים באתר אינם רלבנטיים או לא מעודכנים ביחס לחלקים מסויימים בתוכנית למשתכן.

2.10. אם הבחנת בטעות כלשהי בתכנים המפורסמים באתר או אם הבחנת במידע פוגעני או שאינו הולם, הנך מתבקש להודיע על כך לחברה בהקדם האפשרי באמצעות עמוד "צור קשר" באמצעות כתובת הדוא"ל של החברה כמפורט במסמך זה.

2.11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע תכנים מאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.12. החברה אינה מתחייבת להמשיך ולספק תכנים ללא עלות בעתיד וכל הוספת תכנים לאתר תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.13. התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

2.14. החברה אינה מתחייבת להשיב לכל הפניות שיבוצעו אליה באתר או באמצעים אחרים והיא שומרת על זכותה שלא לענות לפניות שיימצאו על ידה לא מתאימות או לא רלבנטיות. כמו כן, החברה אינה מתחייבת למענה לפניות בתוך פרק זמן מינימלי כלשהו.

3.התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר

3.1.המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

3.1.1. שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש.

3.1.2. התחזות לכל אדם או לישות משפטית אחרת.

3.1.3. מסירת פרטים שגויים או שאינם נכונים או שאינם מדויקים בעת ההרשמה לאחר או בעת השימוש בו.

3.1.4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים באתר.

3.1.5.הפצת דואר זבל (spam) או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

3.1.6. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כאמור לגבי החומרה והתוכנה המצויות בשימוש עבור מתן השירותים באמצעות האתר.

3.1.7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחר המצויות באתר.

3.1.8. הצבת השירותים (או כל חלק מהם) או כל חלק מהאתר בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) ו/או כחלק מאתר אחר (Mirror) ו/או כחלק משירות אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של החברה.

3.1.9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

3.1.10. הפרעה בכל דרך שהיא ו/או קטיעת השימוש באתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ו/או לרשת המחשבים המחוברים לאתר.

3.1.11.העלאה או שליחה של כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני באמצעות האתר.

3.1.12. שימוש בלתי חוקי, לרבות (אך לא רק) הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה או כל צד שלישי אחר.

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו לאתר ללא הסכמתך המפורשת והכתובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.3. החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר, באמצעות חסימתו או הגבלת אפשרותו לעשות שימוש בשירותים (חלקם או כולם), לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.3.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות כל דין או קיים חשד סביר כי הוא עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין;

3.3.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

3.3.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים או כוזבים;

3.3.4. אם אין אפשרות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידך;

3.3.5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר, במי מהספקים או בצד ג' כלשהו;

3.3.6. כל סיבה אחרת לפי שיקול דעת בלעדי של החברה.

4. רישום לשירותים

4.1. ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים  ו/או שיוצעו על ידי החברה מותנים ברישום. ביחס לשירותים אלו יחולו ההוראות המפורטות בפרק זה להלן.

4.2. ההרשמה לשירותים תתבצע באמצעות מילוי טופס הרשמה, הכולל פרטים מזהים כגון: שם מלא, מספר ת"ז, כתובת, מס' טלפון וכן כל פרט אחר שיידרש על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס ההרשמה. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס ההרשמה במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

4.4. רישום לשירות (ככל שיידרש) מוגבל ליצירת חשבון יחיד לכל משתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

4.5. בעת הרישום לשירותים, הנך מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ייתכן וחלק מהתנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים יירשמו ויתועדו על ידי החברה.

4.6. מבלי לגרוע מאף הוראה אחרת בתנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובין היתר, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי כך קרה.

5. זכויות יוצרים באתר

5.1. האתר הינו רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסודות המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני בו. זכויות אלה חלות, בין השאר, על התכנים המוצגים באתר שהינם בבעלות החברה (וחלות בשינויים המחויבים על תכנים שבבעלות צדדים שלישיים שנתנו לה הרשאה בלעדית לעשות בהם שימוש) וכן על היישומים, האייקונים, סימני הלוגו (logo), הגרפיקה, העיצוב, וכן כל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, מידע וטקסט המופיעים באתר ועל כל פרט אחר הקשור להפעלת האתר.

5.2. אין לעשות כל שימוש מסחרי, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות (אך לא רק) סימני מסחר, תמונות, טקסטים, תכנים וכיו"ב, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

5.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל מידע המפר זכויות קניין רוחני כלשהן.

6. אחריות

6.1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש באתר שלא על פי תנאי שימוש אלה, ו/או בגין כל מעשה או מחדל של ספק המוצר או השירות הרלוונטיים.

6.2. אחריותה של החברה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

6.3. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

6.4. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות כתוצאה מתקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט, בקווי בזק או בקווי התקשורת.

6.5. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמשים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.

6.6. מובהר, כי מערכות החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר החברה או לאיזה ממערכותיה והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

6.7. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

6.7.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

6.7.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך.

6.7.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, ולרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

6.8. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

7. מדיניות פרטיות ודיוור

7.1. החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים, לרבות באתר החברה, וברשתות החברתיות שבהן החברה פועלת ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידיך או שנאסף אודותיך.

7.2. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי שנמסר על ידיך בקשר עם השירותים המוצעים באתר או שיוצעו באתר בעתיד וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים המוצעים בו.

7.3. ייתכן ומדיניות הפרטיות תשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי את מדיניות הפרטיות, תודיע על כך החברה למשתמשים באמצעות הצבת הודעה מתאימה באתר.

7.4. החברה אינה נושאת באחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים, ככל שיוצעו שירותים כאלו במסגרת האתר, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים המוצעים באתר ואשר אינם בשליטתם של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

7.5. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן, המכשיר הסלולרי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך למדיניות פרטיות זו אתה מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.

7.6. בעצם הכניסה לאתר ובעת מילוי טופס כלשהו באתר אתה מביע את הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה, לרבות הסכמתך לאיסוף מידע אישי אודותיך ולעיבודו על ידי החברה, לרבות באמצעות איסוף המידע במאגרי המידע של החברה.

7.7. בכדי להשתמש בשירותים המוצעים באתר ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא; כתובת הדוא"ל שברשותך; פרטים אודות השתתפותך בתכנית מחיר למשתכן או מחיר מטרה; תאריך לידה; מגדר; כתובת; מספר טלפון נייד וכדומה.

7.8. החברה שומרת את המידע שנמסר על ידיך וכן במידע שנאסף אודותיך בעת הגלישה באתר במאגרי המידע שלה ועושה בו שימוש, בין היתר, למטרות הבאות:

7.8.1. אספקת השירותים המוצעים כיום ושיוצעו בעתיד על ידי החברה;

7.8.2. יצירת קשר עימך והענקת שירותי תמיכה למשתמשים;

7.8.3. מסירת מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים במידה וביקשת דרך האתר לצרוך מהם שירותים;

7.8.4. התאמת, פיתוח ושיפור האתר והשירותים המוצעים בו;

7.8.5. כל שימוש אחר אשר למטרתו נרשם מאגר המידע של החברה לפי חוק.

7.8.6. ניתוח סטטיסטי, מחקרי ושיווקי של המידע לצרכיה של החברה.

7.9. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, אתה מתבקש שלא לגלוש באתר ו/או לעשות שימוש בשירותים המוצעים בו (לרבות רישום לאתר). המידע שנמסר על ידך לחברה נמסר מרצונך ולא מכח חובה חוקית כלשהי.

7.10. בהשארת פרטיך באתר, בדפי נחיתה, בטפסי יצירת קשר ובאישור קבלת דיוור מאיגוד הזוכים, אתה מסכים במפורש כי החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצרכים שיווקיים, לרבות לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או כתוצאה מהגלישה באתר או מהשירותים המוצעים בו.

7.11. גילוי המידע לצדדים שלישיים

7.12. החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך, בעת השימוש בשירותים לצדדים שלישיים כלשהם רק בהתאם לחוק ובכפוף לאיזה מהתנאים הבאים:

7.12.1. חשיפת המידע או חלקו היא לשם אספקת השירותים על ידי החברה, לצרכי אבטחת מידע, לצרכי אחסון בענן ו/או בכדי למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר. יודגש כי לאותם צדדים שלישיים אליהם יועבר מידע כאמור אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה לשמה נמסר להם על ידי החברה;

7.12.2. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי דין או אם תידרש לכך במסגרת הליכים משפטיים;

7.12.3. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר או בשירותים המוצעים בו מפרות את הוראות הדין או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;

7.12.4. המידע הוא מסוג המידע שמותר לחברה למסור לפי החוק.

7.13.  בנוסף, אם במסגרת השימוש באתר, תבקש לצרוך שירות או מוצר המוצע על ידי צד שלישי כלשהו, אתה מאשר לחברה להעביר את המידע שנמסר על ידיך או שנאסף אודותיך לצדדים שלישיים (לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים) הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה לצורך אספקת השירותים, וזאת מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת להעברת המידע כאמור מעת לעת. מובהר כי החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע אודותיך על ידי אותם צדדים שלישיים. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מידניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

7.14.  Cookies

7.14.1. "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למחשבך או למכשירך הסלולרי על ידי שרת האינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר וגולש באתר וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.

7.14.2. בהסכמתך לתנאים המפורטים להלן, הינך מתיר לחברה "להשתיל" Cookie על מחשבך או מכשירך הסלולרי, באמצעותה או באמצעות צדדים שלישיים, להשתמש במידע האגור ב-Cookie ולזהותך על פיו.

7.14.3. באמצעות Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש ("ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע אודותיך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצג בהם, ועל כן מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

7.14.4. אם אתה מעוניין לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, ייתכן ויש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. לתשומת ליבך, כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי הדבר יפגע במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

8. קישורים לאתרים חיצוניים

8.1. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי לחברה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

8.2.במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך לחברה באמצעות שירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל zochim@zochim.co.il .

9. הצעות עסקיות לרכישת מוצרים ושירותים; מבצעים; הטבות; פרסומות

9.1. החברה עשויה להציע למשתמשים הצעות עסקיות לרכישת מוצרים ושירותים, לרבות מבצעים והנחות, מספקים, נותני שירותים ובתי עסק שונים (להלן: "הטבות"), בדרך של הפניה לעמוד אינטרנטי מתאים לרכישת המוצר או השירות או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. מובהר בזאת כי ההטבות ניתנות בפועל על ידי ספקים חיצוניים ולא על ידי החברה ועל אחריותם המלאה. החברה אינה צד לכל עסקה המתבצעת עם ספקים אלו, ואין לה כל אחריות לטיב המוצר או השירות.

9.2. המידע המופיע באתר לגבי ההטבות נמסר על-ידי בית העסק, נותן השירותים או הספק הרלבנטי. החברה אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר על-ידי גורם זה לגבי כל מוצר או שירות, לרבות טיבם, איכותם, מחירם, כמויותיהם במלאי, מועדי אספקתם, האחריות עליהם, מפרטם הטכני, הימים ושעות הפעילות של בית העסק וכל פרט אחר בקשר עם המוצר או השירות הניתנים.

9.3. מחיר ההטבה אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי הטבה זהה או דומה לה. באחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים טרם רכישת המוצר או השירות.

9.4. הותרת פרטי המשתמש בקשר עם הטבה מסויימת מהווה הסכמה למסירת פרטים אודותיך לספק המציע את ההטבה בפועל.

9.5. החברה רשאית לעדכן, להסיר או לשנות בכל צורה שהיא, לרבות אך לא רק שינוי במחיר, את ההטבות הכלולות באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

9.6. פרסומות שיוצגו באתר יהיו באחריותו הבלעדית של הגורם המפרסם ולחברה לא תהיה כל אחריות לתוכן הפרסומת או לנכונותה.

9.7. הצגת פרסומות באתר תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

9.8. במידה והחברה תחליט לבצע מכירה ישירה באתר של מוצרים או שירותים, רכישה זו תהיה כפופה לתנאים הספציפיים שיפורטו בעת ביצוע הרכישה של המוצר או השירות.

10. אבטחת מידע

10.1.החברה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים מתאימים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי אבטחה ראויים הקיימים כיום. יחד עם זאת, החברה עושה שימוש בשירותי ענן שונים. ככל שיש בידיך חשש בנוגע לאבטחת מידע עקב השימוש בשירותי הענן, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר של החברה.

10.2. החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

11. הודעות ועדכונים

11.1. הודעות ועדכונים שונים מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר במידה שאישרת את שליחת הודעות ועדכונים אלה.

11.2. החברה אינה מתחייבת לשלוח הודעות או פרסומים לכל מי שהצטרף לרשימת התפוצה של החברה והיא שולחת הודעות ופרסומים כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

12. שונות

12.1. תנאי השימוש אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

12.2. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין בכל עת.

12.3. במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר תנאי השימוש.

12.4. על האתר מותקן פלאגין (תוסף חיצוני) אשר מנגיש את האתר לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.ככל שיש למי מהמשתמשים בעיה בתפעול ו/או השימוש בתוסף זה, הוא מתבקש להודיע על כך באופן מיידי לחברה.

12.5. הדין החל על הפעילות באתר לרבות על תנאי שימוש אלה, פרשנותו ואכיפתו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לפעילות האתר ולתנאי השימוש נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

12.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת.

12.7. טל"ח.

12.8. ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס צור קשר באתר, באמצעות כתובת הדוא"ל: zochim@zochim.co.il

12.9. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 15.7.2018.

תפריט נגישות